• Εργαστηριακές αναλύσεις - Laboratory analysis

  • Επί τόπου μετρήσεις - In situ measurements

  • Δειγματοληψία - Sampling

  • Συμβουλευτική - Consulting

Τηρώντας τη δέσμευση μας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αναλύσεων που προσφέρουμε, το εργαστήριο της ENVIROSOL επέτυχε:

  • την ανανέωση της Διαπίστευσής του και
  • την επέκταση του Επίσημου Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης, προσθέτοντας 9 μέταλλα και βαρέα μέταλλα σε νερά και απόβλητα.
banner