• Εργαστηριακές αναλύσεις - Laboratory analysis

 • Επί τόπου μετρήσεις - In situ measurements

 • Δειγματοληψία - Sampling

 • Συμβουλευτική - Consulting

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Σε όλες τις αστικές περιοχές και στους περισσότερους αγροτικούς οικισμούς, προμηθευόμαστε πόσιμο νερό από δίκτυο ύδρευσης το οποίο διαχειρίζεται ο οικείος Δήμος ή ΔΕΥΑ. Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για κατοικίες και επιχειρήσεις που είναι απομακρυσμένες από τις πόλεις ή τα γειτονικά χωριά.

Δεν είναι σπάνιο, λοιπόν, για μια απομακρυσμένη εξοχική κατοικία ή μια επιχείρηση μακριά από τον πλησιέστερο οικισμό να βασίζονται σε ιδιωτικές γεωτρήσεις για να έχουν την απαραίτητη ποσότητα νερού για τη λειτουργία τους.

Οι ιδιωτικές υδρογεωτρήσεις δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των οικείων κρατικών υπηρεσιών. Επομένως, οι υδρογεωτρήσεις αυτές δεν υπάγονται στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει για την παρακόλουθηση της ποιότητας του νερού του δημόσιου δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η κατασκευή και εύρυθμη λειτουργία της υδρογεώτρησης, όσο και η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού που λαμβάνεται  από τη γεώτρηση, ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη της γεώτρησης.

Είναι το νερό της γεώτρησής μου κατάλληλο για πόσιμο;

Όπως και το νερό του δικτύου ύδρευσης, το νερό που λαμβάνεται από μια ιδιωτική γεώτρηση μπορεί να περιέχει ένα πλήθος ουσιών και ρυπαντών, οι οποίοι μπορεί να έχουν είτε φυσική είτε ανθρωπογενή προέλευση:

 • Νιτρικά και νιτρώδη ιόντα, φθοριούχα ιόντα και ορισμένα βαρέα μέταλλα σε μικρές συγκεντρώσεις υπάρχουν στο νερό, ως αποτέλεσμα των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής, ιδίως αν το πόσιμο νερό προέρχεται από υπόγεια ύδατα (πηγές, γεωτρήσεις). Φυσικής επίσης προέλευσης είναι και οι συνηθέστεροι, μη παθογόνοι, μικροοργανισμοί που διαβιούν και αναπτύσσονται στο πόσιμο νερό.
 • Η αυξημένη συγκέντρωση ορισμένων ρυπαντών, όπως υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων και βαρέων μετάλλων, νιτρικών ιόντων, αμμωνίας, φυτοφαρμάκων και μικροοργανισμών, παθογόνων και μη, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ανθρώπινες δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον γενικά και τους υπόγειους ή επιφανειακούς υδροφορείς που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Από τι κινδυνεύει η ποιότητα του νερού της γεώτρησης;

Η ποιότητα του νερού της γεώτρησης καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τη φύση και τη σύσταση των πετρωμάτων, μέσα στα οποία βρίσκεται ο υπόγειος υδροφορέας και την υδρογεωλογική κατάσταση της περιοχής. Όμως, η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να βλάψει τον υπόγειο υδροφορέα και να τον ρυπάνει ή/και να τον μολύνει.

 • Η εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων σε αγροτικές περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων, τα οποία είναι επικίνδυνα ιδίως για την υγεία των μικρών παιδιών, των βρεφών και των ηλικιωμένων. Αντίστοιχα, η περίσσεια των φυτοφαρμάκων ξεπλένεται με την άρδευση και τις βροχές και περνάει με τη σειρά της στον υπόγειο υδροφορέα.
 • Σηπτικοί/απορροφητικοί βόθροι που δεν συντηρούνται σωστά ή έχουν κατασκευαστεί κοντά στη γεώτρηση μπορούν να αποτελέσουν πηγές ρύπανσης και μικροβιακής μόλυνσης για το νερό της γεώτρησης.
 • Κατάλοιπα από ορυκτέλαια ή καύσιμα, που απορρίπτονται στο έδαφος μπορεί να στραγγίζουν μέσα από αμμώδες υπέδαφος, ρυπαίνοντας τον υδροφορέα.
 • Οικιακά ή άλλα στερεά απορρίμματα που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε χωματερές αποτελούν επίσης πηγή ρύπανσης του υδροφορέα, ρυπαίνοντας τον με βαρέα μέταλλα και χημικές ουσίες.

Τι μπορώ να κάνω για να προστατεύσω το νερό της γεώτρησής μου;

Για να εξασφαλίζετε ότι το νερό της ιδιωτικής σας γεώτρησης είναι κατάλληλο για πόσιμο, μπορείτε να κάνετε 6 βασικά βήματα:

 • Αναγνωρίστε πιθανές πηγές μόλυνσης και ρύπανσης
 • Μιλήστε με επιστήμονες και ειδικούς στην περιοχή σας
 • Κάνετε τακτικά αναλύσεις του νερού της γεώτρησής σας
 • Ζητήστε να σας ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τρόπο σαφή και κατανοητό
 • Συντηρείτε τακτικά τη γεώτρηση και το περιβάλλον της
 • Αντιμετωπίστε άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει

Αναγνωρίστε πιθανές πηγές μόλυνσης και ρύπανσης

Η ποιότητα του νερού της γεώτρησής σας επηρεάζεται άμεσα από την ποιότητα της γεώτρησής σας. Σημαντική όμως είναι η επιρροή και του περιβάλλοντος της γεώτρησης. Φροντίστε η γεώτρησή σας να είναι λίγο ψηλότερα από το γύρω έδαφος, ώστε να μην καταλήγουν σε αυτήν τα νερά της βροχής και τα ξεπλύματα από το γύρω περιβάλλον (επιφανειακές απορροές).

Ορισμένες πηγές μόλυνσης και ρύπανσης μπορούν εύκολα στο γύρω χώρο. Τριγυρίστε στην περιοχή γύρω από τη γεώτρησή σας και δώστε προσοχή σε τοποθεσίες με πολύ έντονη και άσχημη μυρωδιά ή χώρους με απορρίμματα και παλιοσίδερα. Είναι πολύ πιθανό τέτοιοι χώροι να προκαλέσουν προβλήματα στον υδροφόρο από όπου αντλεί νερό η γεώτρησή σας.

Πολλά προβλήματα προκαλούνται επίσης από γειτονικούς βόθρους. Τα πυκνά βοθρολύματα από τους σηπτικούς-απορροφητικούς βόθρους μπορεί να μολύνουν και να ρυπάνουν τη γεώτρησή σας, ιδίως αν βρίσκονται πολύ κοντά στη γεώτρηση ή δε λειτουργούν σωστά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ή αποβλήτων.

Μιλήστε με επιστήμονες και ειδικούς στην περιοχή σας

Ζητήστε τη βοήθεια ειδικών και σχετικών επιστημόνων της περιοχής σας για να πάρετε πληροφορίες για την ποιότητα των υπόγειων νερών της περιοχής σας. Απευθυνθείτε σε γεωλόγους, χημικούς, επόπτες υγείας, γεωτρυπανιστές και εργαστήρια αναλύσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας.

Κάνετε τακτικά αναλύσεις του νερού της γεώτρησής σας

Ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για την επαλήθευση της ποιότητας του νερού της γεώτρησής σας είναι να γίνει ανάλυση του νερού σε διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων νερού. Καθώς ο κατάλογος παραμέτρων που μπορούν να εξεταστούν σε νερό που χρησιμοποιείται ως πόσιμο είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γίνεται αντιληπτό ότι η εξέταση πολλών παραμέτρων έχει σημαντική οικονομική επιβάρυνση στον ενδιαφερόμενο. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου θα σας βοηθήσει στην επιλογή των παραμέτρων που θα εξεταστούν στα δείγματα νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις σας και τις υποψίες που έχετε για συγκεκριμένους ρυπαντές. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται να εξετάζονται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παράμετροι:

 • pH
 • ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)
 • νιτρικά ιόντα
 • ολικά κολοβακτήρια

Η εξέταση του πόσιμου νερού από εργαστήριο αναλύσεων είναι καλό να γίνεται περίπου 1 φορά το χρόνο και σίγουρα μετά από κάθε επισκευή ή αντικατάσταση μέρους της γεώτρησής σας και του δικτύου παροχής νερού από τη γεώτρηση.

Ζητήστε να σας ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων

Το προσωπικό του εργαστηρίου που εκτέλεσε την ανάλυση του νερού της γεώτρησής σας ή κάποιος ειδικός ή επιστήμονας που ασχολείται με την ποιότητα του νερού είναι οι πλέον κατάλληλοι για να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού και να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο τη σημασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

Συντηρείτε τακτικά τη γεώτρηση και το περιβάλλον της

Καθιερώστε πρόγραμμα συντήρησης και καθαριότητας της γεώτρησης. Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Επιθεώρηση της γεώτρησης, κυρίως των εκτεθειμένων τμημάτων της (κεφαλή, σωλήνες, καλώδια ρεύματος)
 • Έλεγχος για φθορές και βλάβες
 • Επισκευή των φθορών
 • Αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων της γεώτρησης
 • Καθαριότητα και ευταξία του γύρω χώρου
 • Απομάκρυνση απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων από το χώρο γύρω από τη γεώτρηση

Ομοίως, εφόσον υπάρχει βόθρος κοντά στη γεώτρηση, θα πρέπει να προβλέψετε πρόγραμμα συντήρησης και για το βόθρο, στοχεύοντας περισσότερο στην έγκαιρη και τακτική απομάκρυνση της περίσσειας των βοθρολυμάτων που περιέχει.

Καλό είναι να καταγράφετε σε ένα τετράδιο ή σε ηλεκτρονικό αρχείο κάθε εργασία που πραγματοποιείτε στα πλαίσια της συντήρησης της γεώτρησης.

Αντιμετωπίστε άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει

Εάν υποψιάζεστε ή έχετε επιβεβαιώσει (με εργαστηριακή ανάλυση) ότι το νερό σας έχει μολυνθεί ή ρυπανθεί και είναι ακατάλληλο ως πόσιμο, θα πρέπει άμεσα να λάβετε μέτρα για την προστασία της υγείας σας και την αποκατάσταση της γεώτρησής σας.

Ανάλογα με τους ρύπους που έχουν προσβάλλει τη γεώτρησή σας, μπορείτε να  εγκαταστήσετε ένα οικιακό σύστημα καθαρισμού του νερού της γεώτρησης. Τα συστήματα αυτά αξιοποιούν μία ή περισσότερες τεχνικές καθαρισμού (φίλτρα ενεργού άνθρακα, αντίστροφη όσμωση, ρητίνες ιοντοανταλλαγής) και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα του νερού, συγκρατώντας άλατα, νιτρικά ιόντα, βαρέα μέταλλα και άλλες βλαβερές ουσίες που ρυπαίνουν το νερό (φυτοφάρμακα κ.ά.)

Εάν το νερό έχει μολυνθεί και παρουσιάζει μη αποδεκτό μικροβιακό φορτίο, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα σύστημα χλωρίωσης για την απολύμανση του νερού της γεώτρησης. Ακόμη κι αν το νερό δεν έχει μικροβιακό φορτίο, συστήνεται μια φορά το χρόνο να κάνετε καθαρισμό του δικτύου του νερού της γεώτρησης με υποχλωριώδες νάτριο ή οικιακή χλωρίνη.

Γενικοί κανόνες προστασίας της γεώτρησης

Για να προστατέψετε τη γεώτρησή σας και κατά συνέπεια το νερό που παίρνετε από αυτήν για πόσιμο ή άλλες χρήσεις, σας συστήνουμε τις παρακάτω πρακτικές:

 • Επιθεωρείτε τακτικά τα εκτεθειμένα τμήματα της γεώτρησης για φθορές, ραγίσματα και καθιζήσεις
 • Προσαρμόστε την κλίση του εδάφους γύρω από τη γεώτρηση, ώστε η επιφανειακή απορροή των βρόχινων νερών να απομακρύνεται από τη γεώτρηση και όχι να συγκεντρώνεται σε αυτήν
 • Τοποθετείστε σταθερό πώμα ή καπάκι στη γεώτρηση
 • Απολυμαίνετε το νερό της γεώτρησης με χλωρίωση στο δίκτυο παροχής νερού
 • Εξετάζετε μια φορά το χρόνο την ποιότητα του νερού της γεώτρησης με εργαστηριακές αναλύσεις σε διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων νερού
 • Κάνετε τακτικές συντηρήσεις και τηρείτε αρχείο συντήρησης και καθαριότητας της γεώτρησης
 • Μην αποθηκεύετε, ανακατεύετε ή προετοιμάζετε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, εντομοκτόνα, καύσιμα και άλλες ρυπογόνες ουσίες κοντά στη γεώτρηση
 • Μην πετάτε υγρά απόβλητα και απορρίμματα σε άδειες γεωτρήσεις ή πηγάδια
 • Απομακρύνετε τακτικά τα βοθρολύματα από τους βόθρους που είναι κοντά σε γεωτρήσεις
 • Μην πετάτε επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες στους βόθρους

Πηγή:US Environmental Protection Agency (US EPA) www.epa.gov

        US Center for Disease Control and Prevention (US CDC) www.cdc.gov

Αν σας άρεσε το άρθρο αυτό, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

banner