Διασφάλιση ποιότητας

Στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η ENVIROSOL έχει εξασφαλίσει όλους τους απαραίτητους πόρους, υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους και έχει αναπτύξει και εφαρμόζει απαρέγκλιτα ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ENVIROSOL, το οποίο είναι βασισμένο στις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την οργάνωση και τεκμηρίωση των υπηρεσιών και των εργασιών που εκτελεί η ENVIROSOL, το οποίο χαρακτηρίζεται από δυναμική ανανέωση, συνεχή βελτίωση και διαρκή εφαρμογή, μέσα από τακτικές ανασκοπήσεις και αναθεωρήσεις των διαδικασιών του και τη συμπλήρωσή του με νέα έντυπα και διαδικασίες.

Αξιοποιώντας λοιπόν τους διαθέσιμους πόρους της, η ENVIROSOL έχει επιτύχει τη Διαπίστευση του εργαστηρίου της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και έχει διατυπώσει με σαφήνεια και περιεκτικότητα την Πολιτική Ποιότητας που διέπει όλα τα επίπεδα οργάνωσης και όλα τα στάδια παραγωγής των υπηρεσιών της.

banner