Υγρά απόβλητα

Αναλύσεις σε λύματα, βοθρολύματα, βιομηχανικά απόβλητα, απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, στραγγίδια

Το εργαστήριο προσφέρει έτοιμα πακέτα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την ποιοτική κατάταξη ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει οποιοδήποτε συνδυασμό παραμέτρων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών

Ενδεικτικά πακέτα αναλύσεων:

  • απλή ανάλυση αποβλήτων (pH, COD, BOD5, TSS)
  • ανάλυση αποβλήτων με θρεπτικά (pH, COD, BOD5, TSS, TN, TP)
  • ανάλυση βιομηχανικών αποβλήτων (pH, COD, BOD5, TSS, TDS, oil & grease)