Εδαφολογικές αναλύσεις

Το εργαστήριο εκτελεί αναλύσεις εδάφους που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στο σχεδιασμό μιας νέας καλλιέργειας είτε στην αξιολόγηση της κατάστασης του εδάφους και το σχεδιασμό της λίπανσης της καλλιέργειας. Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης και το είδος της καλλιέργειας, το εργαστήριο χρησιμοποιεί κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία για τη σύνταξη συμβουλών λίπανσης.