Δειγματοληψία

Το εργαστήριο αναλαμβάνει την εκτέλεση δειγματοληψίας σε νερά, απόβλητα, εδάφη, αέρια, ατμοσφαιρικό αέρα και τρόφιμα. Οι δειγματοληψίες εκτελούνται από δειγματολήπτες του εργαστηρίου, οι οποίοι διαθέτουν άρτια εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση για τη χρήση του εξοπλισμού δειγματοληψίας και την ορθή εκτέλεση λήψης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Οι δειγματολήπτες του εργαστηρίου είναι απολύτως εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 και των κατευθυντήριων οδηγιών του Ε.ΣΥ.Δ.

Η τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας και της εργασιακής εμπειρίας των δειγματοληπτών είναι ενσωματωμένη στα αρχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του εργαστηρίου της ENVIROSOL. Επισημαίνεται ότι το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης του εργαστηρίου περιλαμβάνει την εκτέλεση δειγματοληψιών σε νερά και απόβλητα για τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων.

Αντίστοιχα, ο εξοπλισμός δειγματοληψίας είναι ο πλέον κατάλληλος για την εκτέλεση ορθής δειγματοληψίας και τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και της σχετικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός δειγματοληψίας του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

  • Δοχεία PE ή G για τη λήψη δειγμάτων για φυσικοχημικές παραμέτρους
  • Αποστειρωμένα δοχεία PE για τη λήψη δειγμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους
  • Φορητά ψυγεία για τη μεταφορά των δειγμάτων μέχρι την έδρα του εργαστηρίου
  • Παγοκυψέλες για τη συντήρηση των δειγμάτων κατά τη μεταφορά τους
  • Σταθμήμετρο με ηχητικό και οπτικό σήμα
  • Σύστημα καθαρισμού και άντλησης υπογείων υδάτων σε ελεγχόμενες συνθήκες ροής (low-, medium-, high-flow)
  • Δειγματολήπτες τύπου bailer για καθαρισμό και δειγματοληψία υπογείων υδάτων
  • Αεραντλίες ελεγχόμενης ροής με σύστημα εναλλαγής σε διάχυση