Στερεά απόβλητα

Η Ευρωπαϊκή πολιτική και νοµοθεσία για τα απόβλητα αναπτύχθηκε τα τελευταία 40 χρόνια και είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικές βελτιώσεις στις πρακτικές διαχείρισης και των στερεών αποβλήτων.

Η ENVIROSOL διενεργεί δοκιμές έκπλυσης σε στερεά απόβλητα (L/S=2 l/kg και L/S=10 l/kg) και αναλύσεις στο έκπλυμα σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον χαρακτηρισμό των στερεών αποβλήτων  και την αποδοχή τους σε διάφορες κατηγορίες χώρων ταφής (επικίνδυνων, μη επικίνδυνων και αδρανών ΧΥΤΑ).