Υγειονομικές μελέτες

Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μια πολυπληθή και ετερογενή ομάδα εταιρειών εμπορίας και παρασκευής ειδών διατροφής, μαζικής εστίασης, χώρων διασκέδασης κτλ. Η ENVIROSOL, εκπονεί υγειονομικές μελέτες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας Υγειονομικής Διάταξης (Υ1γ./Γ.Π/οικ.47829/2017), λαμβάνοντας υπόψη τις Υγειονομικές Προδιαγραφές για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, την Εφαρμογή Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) και την Εφαρμογή Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP).