Μελέτες HACCP

Tο σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) είναι ένα σύστημα αυτοελέγχου που βασίζεται στον εντοπισμό συγκεκριμένων κινδύνων και τη λήψη μέτρων για τον έλεγχό τους, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που παράγει μία επιχείρηση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και του συστήματος διάθεσης του τελικού προϊόντος.

Η ΕΝVIROSOL διαθέτει την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό για την εκπόνηση μελετών HACCP, μέσω των οποίων υποστηρίζει τις βιομηχανίες/ βιοτεχνίες τροφίμων ώστε να παρέχουν προϊόντα υψηλής ασφάλειας και ποιότητας στους πελάτες τους.