Μελέτες HACCP

Tο σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) είναι ένα σύστημα αυτοελέγχου που βασίζεται στον εντοπισμό συγκεκριμένων κινδύνων και τη λήψη μέτρων για τον έλεγχό τους, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που παράγει μία επιχείρηση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και του συστήματος διάθεσης του τελικού προϊόντος. Η ΕΝVIROSOL διαθέτει…
Περισσότερα

Υγειονομικές μελέτες

Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μια πολυπληθή και ετερογενή ομάδα εταιρειών εμπορίας και παρασκευής ειδών διατροφής, μαζικής εστίασης, χώρων διασκέδασης κτλ. Η ENVIROSOL, εκπονεί υγειονομικές μελέτες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας Υγειονομικής Διάταξης (Υ1γ./Γ.Π/οικ.47829/2017), λαμβάνοντας υπόψη τις Υγειονομικές Προδιαγραφές για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, την Εφαρμογή Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) και την Εφαρμογή Ορθής Υγιεινής…
Περισσότερα

Μελέτη εργονομίας

Η Εργονομία (Ergonomics ή Human Factors) είναι η επιστημονική περιοχή που ασχολείται με τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και των υπολοίπων στοιχείων ενός συστήματος, και εφαρμόζει θεωρητικές αρχές, δεδομένα και μεθόδους στον σχεδιασμό, με στόχο την προαγωγή του καλώς έχειν των εργαζομένων και την βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του συστήματος (ΙΕΑ, 2000). Η ENVIROSOL…
Περισσότερα

Μετρήσεις πεδίου

Η ΕΝVIROSOL πραγματοποιεί μετρήσεις περιβαλλοντικού και εργασιακού θορύβου, για την αξιολόγηση της σύννομης λειτουργίας διαφόρων βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η εταιρεία μας, εναρμονιζόμενη με τις νομοθετικές απαιτήσεις της Ε.Ε. σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας, διαθέτει σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα, μετρήσεις αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης). Επιπλέον, οι αναλυτές…
Περισσότερα