Υπηρεσίες

Στερεά απόβλητα

Η Ευρωπαϊκή πολιτική και νοµοθεσία για τα απόβλητα αναπτύχθηκε τα τελευταία 40 χρόνια και είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικές βελτιώσεις στις πρακτικές διαχείρισης και των στερεών αποβλήτων. Η ENVIROSOL διενεργεί δοκιμές έκπλυσης σε στερεά απόβλητα (L/S=2 l/kg και L/S=10 l/kg) και αναλύσεις στο έκπλυμα σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον χαρακτηρισμό των…
Περισσότερα

Δειγματοληψία

Το εργαστήριο αναλαμβάνει την εκτέλεση δειγματοληψίας σε νερά, απόβλητα, εδάφη, αέρια, ατμοσφαιρικό αέρα και τρόφιμα. Οι δειγματοληψίες εκτελούνται από δειγματολήπτες του εργαστηρίου, οι οποίοι διαθέτουν άρτια εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση για τη χρήση του εξοπλισμού δειγματοληψίας και την ορθή εκτέλεση λήψης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Οι δειγματολήπτες του εργαστηρίου είναι απολύτως εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις της σχετικής…
Περισσότερα

Τρόφιμα

Αναλύσεις σε πρώτες ύλες επεξεργασίας τροφίμων (κρέας, γάλα κλπ), σε τελικά προϊόντα (κιμάς, κρεατοσκευάσματα, αλλαντικά, τυρί κλπ), σε ζωοτροφές, σε μέλι. Το εργαστήριό μας, σε συνεργασία με διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο τροφίμων, αναλαμβάνει την εκτέλεση αναλύσεων σε πρωτογενή παραγωγή κτηνοτροφικής και αγροτικής προέλευσης, καθώς και σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των τροφίμων μέχρι και την…
Περισσότερα

Εδαφολογικές αναλύσεις

Το εργαστήριο εκτελεί αναλύσεις εδάφους που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στο σχεδιασμό μιας νέας καλλιέργειας είτε στην αξιολόγηση της κατάστασης του εδάφους και το σχεδιασμό της λίπανσης της καλλιέργειας. Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης και το είδος της καλλιέργειας, το εργαστήριο χρησιμοποιεί κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία για τη σύνταξη συμβουλών λίπανσης.
Περισσότερα