ΣΔΑΝΞ

Η ENVIROSOL υπήρξε για 6 έτη βασικός συνεργάτης του ΣΔΑΝΞ, του υπεύθυνου φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού Ξάνθης. Oι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούσαν σε μετρήσεις σύστασης απορριμάτων, φυσικοχημικές αναλύσεις υπόγειων νερών και στραγγισμάτων, μετρήσεις βιοαερίου, περιβαλλοντικού θορύβου και εκπομπών σκόνης.