Μετρήσεις πεδίου

Kάθε τεχνικό έργο ή ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει επιπτώσεις, μικρές ή μεγάλες, άμεσες ή εμμεσες, που ενδέχεται να υποβαθμίσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Η ελληνική νομοθεσία απαιτεί - τόσο στο στάδιο αδειοδότησης μία βιομηχανίας/δραστηριότητας, όσο και στο στάδιο λειτουργίας της - τη διενέργεια μετρήσεων πεδίου, για την τήρηση των νομικά ορισμένων επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, του αέρα στους χώρους εργασίας και του θορύβου.

Η ENVIROSOL αναλαμβάνει μετρήσεις πεδίου που αφορούν στη σύσταση ρύπων ατμοσφαιρικού αέρα, καπναερίων, αιωρούμενων σωματιδίων, μετρήσεις θορύβου και στάθμης ήχου, καθώς και μετρήσεις σύστασης βιοαερίου.