Συμβουλευτική

Αξιοποιώντας την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των στελεχών της, η ENVIROSOL προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε ευρεία γκάμα ζητημάτων, μελετών και έργων.

Επιπλέον, σε όσες εφαρμογές απαιτείται η συνδρομή και άλλων επαγγελματικών ειδικοτήτων, η ENVIROSOL έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία καταξιωμένων επαγγελματιών με πολυετή πείρα στο αντικείμενό τους, ώστε να δίνονται οι κατάλληλες λύσεις άμεσα και αποτελεσματικά.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΝVIROSOL περιλαμβάνουν τα εξής:

- Ολοκληρωμένο σχεδιασμό νέας καλλιέργειας, βασισμένο στα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων και των αναλύσεων του αρδευτικού νερού

- Σύνταξη συμβουλών λίπανσης, για τη στοχευμένη και απέριττη λίπανση των καλλιεργειών

- Σχεδιασμός συστημάτων ελεγχόμενης άρδευσης και υδρολίπανσης

- Υγειονολογικές μελέτες

- Σχέδιο ασφάλειας πόσιμου νερού: διασφάλιση ποιότητας νερού από την πηγή έως τα τελικά σημεία διανομής

- Μελέτη εργονομίας: ολιστική αποτίμηση της εργονομίας θέσεων εργασίας βάσει περιβαλλοντικών συνθηκών και ιδιαιτερότητας εργασιακών προδιαγραφών

- Μελέτη συστήματος ΗACCP: συστηματική προσέγγιση με την οποία αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και εκτιμούνται η επικινδυνότητα και η σοβαρότητα των μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.